Geohydrologie

Lankelma Geotechniek Zuid BV is gespecialiseerd in het uitvoeren van geohydrologisch bodemonderzoek in het kader van woning- en utiliteitsbouw. Wij kunnen voor u het traject verzorgen van veldwerk tot het opstellen van een bemalingsadvies of een waterparagraaf in het kader van de watertoets. Hierbij wordt intergraal gebruik gemaakt van onze geotechnische en geohydrologische kennis en ervaring.

Navolgend is een overzicht weergegeven onze hoofdactiviteiten in dit vakgebied:

Veldwerkzaamheden

• Sonderingen, boringen en plaatsen van peilbuizen - zie ook geotechnisch onderzoek
• Doorlatendheidsmetingen (bepaling k-waarde) in de verzadigde en onver- zadigde zone, middels een breed scala aan veld- en labproeven.

Advieswerkzaamheden

• Opstellen van bemalingsadviezen voor bouw- en saneringswerken, inclusief het verzorgen van de nodige lozings- en onttrekkingsmeldingen en onttrekkings- vergunning;
• Opstellen van Infiltratieadviezen, reikend van bepaling doorlatendheid, geschiktheid voor infiltratie, tot het opstellen van een waterparagraaf (watertoets);
• Algemene geohydrologische analyse, zoals prognose optredende waterstanden, inventarisatie van het watersysteem, analyse wateroverlast en adviezen op maat.